Δελτίο 21 - Σύμπραξη πολιτών


Από


SIBRAXI.POLITON


ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ 21 27. 03. 09

ΕΥΤΥΧΩΣ, Η ΩΡΑ ΜΑΣ, Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΦΤΑΣΕ !

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ : ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΚΑΒΑΛΛΑ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΜΑΣ, ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΚΥΨΟΜΕ . . .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Του Στ. Σφακιανάκη

Ο Σκοπόs τηs ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ να είναι η συνένωση των πολιτών, ανεξάρτητα από ιδεολογική προέλευση, σε ένα ουσιαστικά δημοκρατικό σύνολο που θα αγωνίζεται για την πρόοδο, ευημερία και ευτυχία των Ελλήνων και για την προστασία τηs πίστεωs, τηs πατρίδοs και τηs οικογενείαs αυτών, ωs και των ιερών συμβόλων των. Ειδικότερα να είναι ο έλεγχοs των εκφραστών τηs κάθε εξουσίαs, όταν αυτοί την ασκούν καταχρηστικά ή στα πλαίσια του βέτο τηs Παγκόσμιαs ΝΕΑΣ ΄΄ΤΑΞΗΣ΄΄ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, δηλαδή όταν την ασκούν εκτόs των ορίων του δικαίου ή του διαλόγου, ωs και ο έλεγχοs των αλόγιστων παρεμβάσεων τηs Επιστήμηs και τηs Τεχνολογίαs στουs νόμουs τηs φύσεωs και τηs ζωήs.

Ο Σκοπόs αυτόs θα πραγματοποιείται στα πλαίσια των Θεμελιωδών Αρχών οι οποίεs βασίζονται στιs ακατάλυτεs αξίεs, τα ιδανικά και τα πιστεύω του Ελληνισμού και σε αυτά που οριοθετεί το καταστατικό.

Με τον Σκοπό να επιδιώκονται :

α. Η εμπέδωση του ήθουs στην Εξουσία.

β. Η ουσιαστική δημοκρατική λειτουργία του Πολιτεύματοs.

γ. Η δημιουργία ισχυρού κράτουs με δόμηση αποτελεσματικήs δημόσιαs διοίκησηs και κρατικήs μηχανήs.

δ. Η δημιουργία Πολιτικοοικονομικού Πανεθνικού Κέντρου Κατεύθυνσηs, Ανάπτυξηs και Ελέγχου των

πόρων τηs χώραs και του ανθρώπινου δυναμικού τηs.

ε. Η ανάδειξη τηs Ελλάδαs ωs προτύπου χώραs του Φωτόs, του Κάλλουs, του Πολιτισμού και τηs Ειρήνηs.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

1. Η πίστηs στον σκοπό και η εμμονή σ ΄αυτόν, του εθελοντικά εργαζομένου Μέλουs τηs ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

2. Η χρησιμοποίηση και τήρηση των κανόνων διαλόγου, του δικαίου και του ήθουs.

3. Η χρησιμοποίηση τηs μεθοδολογίαs και πρακτικήs τηs Επιστημονικήs έρευναs στην επίλυση των

τεχνολογικών προβλημάτων.

4. Η χρησιμοποίηση των ιστορικών δεδομένων και των αποδείξεων για την αφύπνιση του πολίτη, ούτωs

ώστε αυτόs να αντιληφθεί το ποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι τον προδίδουν, τον κλέβουν, τον ευτελίζουν

και υποθηκεύουν το μέλλον του ΄Εθνουs του και να αντιδράσει.

5. Ενημέρωση του πολίτη ώστε να αναγνωρίζει ποιοί νόμοι είναι αντισυνταγματικοί, ποιοί ευθύνονται για

την ψήφιση και την διατήρησή των και πωs να αντιδράσει και

6. Η παροχή στον πολίτη όλων των μέσων άμυναs εναντίον των μηχανισμών, που τον έχουν εγκλωβίσει,

τον αδρανοποιούν και τον καταπιέζουν.

ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων και για την εσωτερική λειτουργία τηs Σύμπραξηs, ωs και για τη δέσμευση όλων των μελών τηs τίθενται, ωs πλαίσια, οι αμέσωs κατωτέρω θεμελειώδειs Αρχέs, οι οποίεs δύνανται να τροποποιούνται μόνο με τη φανερή ψήφο των δύο τρίτων (2/3) των μελών τηs Γ.Σ.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ : Ορίζει ότι κάθε άτομο στα ευρύτερα πλαίσια τηs

κοινωνίαs δεν επιτρέπεται να επιδιώκει να καταλάβει θέση για την οποία άλλο, ενδιαφερόμενο, έχει

υπέρτερα τα προσόντα τηs θέσηs.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑΣ : ορίζει 1. ότι το σύνολο των προβλημάτων, η λύση των οποίων οδηγεί

στην πραγματοποίηση των τελικών στόχων αποτελεί αντικείμενο των διαφόρων Επιστημών και

2. Οι λύσειs οι οποίεs αναζητούνται περιορίζονται μόνο από τα όρια τηs Επιστήμηs και των αρχών τηs

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, χωρίs κανένα δογματισμό.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ορίζει ότι κάθε Μέλοs/Πολίτηs δικαιούται να συμμετέχει ακώλυτα στη

διαμόρφωση των αποφάσεων που το αφορούν. Κάθε Μέλοs ή Πολίτηs δικαιούται να έχει λόγο στουs

χώρουs που ανήκει και να ασκεί έλεγχο, όπωs προβλέπεται, στιs πράξειs κάθε μέλουs τηs Σύμπραξηs

ωs και κάθε οργάνου του Κράτουs.

ΩΣ ΕΞ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ η ΣΥΜΠΡΑΞΗ δέχεται από τα Μέλη τηs τον έλεγχο

και υιοθετεί κάθε βελτιωτική και εφικτή των πραγμάτων πρόταση ή ιδέα αυτών . Κάθε μέλοs

δεσμεύεται, με κυρώσειs μέχρι διαγραφήs του, να απαντά, εμπρόθεσμα και τεκμηριωμένα, σε κάθε

αναφορά ή αίτηση μέλουs, όταν με αυτή (την αναφορά ή αίτηση ) το μέλοs ζητεί συγκεκριμένη

απάντηση αποσκοπούσα στην προαγωγή των σκοπών τηs Σύμπραξηs ή στην άσκηση δικαιώματοs, όχι

όμωs καταχρηστικώs.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΟΥ : Με αυτήν επιδιώκεται η καθιέρωση τηs εθελοντικήs προσφοράs

ΩΣ ΕΞ ΑΥΤΗΣ τηs αρχήs, κάθε προσφορά εθελοντικήs εργασίαs, η οποία είναι αναγκαία πρέπει να

γίνεται αποδεκτή κατά προτεραιότητα.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : Α. επιτρέπει οποτεδήποτε την τροποποίηση, συμπλήρωση και την

βελτίωση του Καταστατικού, συνεχώs, συμφώνωs προs το ΄΄τα πάντα ρει΄΄ του Ηράκλειτου.

Β. Η Αρχή ορίζει ότι το Καταστατικό, όποτε κρίνεται αρμοδίωs επάναγκεs, δύναται να τροποποιείται ή

να συμπληρώνεται και με άλλεs Αρχέs ή και στόχουs ή και να βελτιώνεται κατά τιs διατάξειs αυτού.

Στέλιοs Σφακιανάκηs


Διαφήμιση

Subscribe via email / Ενημερωνεστε δωρεαν μεσω e-mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner